Při stavbě nového domu nebo rekonstrukci starého se vyplatí věnovat pozornost také radonu. RADON je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let.

Riziko rakoviny plic způsobené radonem v domě je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě. Ta závisí nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu.
Dodržením následujících rad snížíte riziko, že v novém objektu bude vyšší koncentrace radonu.
Nechte si změřit radonový index pozemku. Pozor, každá firma zajišťující měření radonu, musí mít platné povolení SÚJB!
Ve smlouvě o dodání stavby na klíč požadujte, aby stavba byla provedena podle platných technických norem, tedy i vhodným způsobem ochráněna proti pronikání radonu z podloží (ČSN 73 0601).Zkontrolujte si, zda měření radonu bylo provedeno a zda je k dispozici protokol z měření radonového indexu pozemku..

  • Doporučujeme oslovit stavbyvedoucího nebo osobu provádějící stavební dozor se žádostí, aby dohlédl na utěsnění prostupů pro inženýrské rozvody a položení izolace, izolace nesmí být porušená, např. prokopnutá, proseknutá atp.
  • Doporučujeme pořídit podrobnou fotodokumentaci z průběhu stavby.
  • Po dokončení stavby doporučujeme provést tzv. předkolaudační měření radonu v interiéru. Aby bylo měření věrohodné, je nezbytné, aby dům měl osazená okna i dveře.
  • Doporučená hodnota objemové aktivity radonu v interiéru novostavby je 200 Bq/m3.

Pokud jsou koncentrace radonu v některé místnosti vyšší, došlo v některé fázi stavby k pochybení, které může mít za následek vyšší ozařování Vás a Vaší rodiny. Obraťte se proto na odborníky se žádostí o detailní měření a dodavatelskou firmu případně vyzvěte k nápravě.
 
Přestavba domu
Na radon by se nemělo zapomenout ani při rekonstrukci domu. Zejména při výměně oken a zateplování objektu je důležité zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedocházelo ke kumulaci radonu v objektu. Na druhé straně je přestavba vhodná příležitost k provedení technických opatření, pokud je koncentrace radonu v domě příliš vysoká.
Doporučujeme ještě před rekonstrukcí provést měření radonu v interiéru. Pokud jste se rozhodli pro krátkodobé měření, doporučujeme jej provést v topné sezóně, aby se zamezilo podcenění koncentrace radonu. Podle výsledků měření může nastat jedna z variant:

  • Objemová aktivita radonu je nižší než 400 Bq/m3 – Není třeba provádět zásah
  • Objemová aktivita je vyšší než 400 Bq/m3 a nižší než 1000 Bq/m3 – Provedení ozdravného opatření je doporučeno, protože rekonstrukce objektu spočívající ve výměně oken či zateplení povede k dalšímu zvýšení koncentrace radonu.
  • Objemová aktivita vyšší než 1000 Bq/m3 – Provedení ozdravného opatření je nutné, V některých případech lze žádat o státní příspěvek na provedení protiradonových opatření
  • Objemová aktivita radonu vyšší než 4000 Bq/m3 – Provedení ozdravného opatření je nutností z důvodu závažného ohrožení zdraví.

Problém s radonem je možné vyřešit jednou provždy ozdravením objektu. Jsou známa funkční protiradonová opatření, která zamezí vstupu radonu do objektu, některá z nich nejsou ani příliš složitá, ani nákladná.
Množství radonu ve svém domku nebo bytě si můžete nechat zjistit zdarma v rámci Radonového programu ČR, který je koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Stačí se přihlásit na mailové adrese radon@suro.cz

Autor článku: Ivana Fojtíková

Zdroj: www.radonovyprogram.cz